w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

czytaj więcej


Już po raz trzeci Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację kolejnego Projektu.

Trzeci, po Projekcie dla osób długotrwale bezrobotnych i Projekcie skierowanym do kobiet, jest Projekt dla osób niepełnosprawnych pn. „Równi na rynku pracy - lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.
W Projekcie wsparciem zostanie objętych 40 osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne i poszukujące pracy) o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

Kryterium udziału w Projekcie będzie status osoby niepełnosprawnej uzyskany na podstawie decyzji Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Do Projektu w pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby z Dzielnicy Włochy, w drugiej natomiast z innych Dzielnic m.st. Warszawy.
Copyright 2008 © OPS WŁOCHY. Wszystkie prawa zastrzeżone. www.opswlochy.waw.pl